EuroGifts logo
EuroGifts
Hoogweg 38 - 8940 Wervik -
+32 56 31 39 91
info@eurogifts.be
PRIVACY POLICY
 
Datum: 23/05/2018
Tijd: 20:24:31

You are here

Privacy Policy

Pagina afdrukken

Met wie wij gegevens delen

1. Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

3. Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

 

Hoe wij gegevens verwerken

4. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

5. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

6. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

 

Uw rechten

7. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

8. U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

9. U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kunt u uw browserinstellingen te allen tijde wijzigen of cookies verwijderen.

10. Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.

11. U hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Cookie Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

12. In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien
(a) u de juistheid van die gegevens betwist,
(b) de verwerking onwettig is of
(c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

13. Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@eurogifts.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

14. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@eurogifts.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar https://www.privacycommission.be.

 

Bescherming van uw privacy

Wanneer u op www.eurogifts.be hetzij een catalogus aanvraagt, een offerte vraagt of een bestelling bij ons doet, vragen we u uw adres- en facturatiegegevens alsook telefoon en emailadres in te vullen in functie van het bedrijf of de organisatie waarvoor u handelt.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor de diensten/producten die wij u aanleveren en voor het versturen van direct mailings en speciale aanbiedingen. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard in onze database, die volledig intern wordt beheerd. 

EuroGifts respecteert en beschermt uw privacy. EuroGifts zal deze informatie nooit aan derden overmaken. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

U kan bovendien op ieder moment een inzage eisen van de gegevens waarover wij beschikken met betrekking tot het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam bent. Indien u niet langer in onze database wenst opgenomen te zijn, kan u ons op ieder moment verzoeken deze te verwijderen.

 

Cookies

De website van Eurogifts maakt gebruik van Google Adwords remarketing om te adverteren op "third party" websites (inclusief Google) aan klanten die onze website eerder bezocht hebben. Concreet kan dit inhouden dat we adverteren aan bezoekers die eerder de Eurogifts website bezochten maar de website verlaten hebben of een bestelling niet hebben afgerond. De advertenties die we gebruiken kunnen tekstadvertenties zijn op Google of een tekst- of beeld advertentie op een website in het Google Display Netwerk. Third party websites maken gebruik van cookies om advertenties te tonen op basis van bezoeken aan de Eurogifts website in het verleden. Vanzelfsprekend zal alle verzamelde data gebruikt worden zoals voorgeschreven in onze privacy policy en Google's privacy policy.

Indien u wenst kan u zich uitschrijven voor interest-based advertising door uw cookie settings aan te passen of door het gebruiken van een browser plugin.

 

Mocht u hier nog verdere vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@eurogifts.be of bekijk het volledige overzicht van de cookies op onze website.