You are here

Voorwaarden: Algemene Voorwaarden

Pagina afdrukken

Verkoopsvoorwaarden

Aanbieding

Onze catalogus is bestemd voor de industrie en ambachtelijke ondernemingen, alsook instellingen, verenigingen en clubs. Door uw bestelling aanvaardt u uitdrukkelijk onze verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Alle voorgaande verkoops-, leverings- en prijsvoorwaarden komen door deze catalogus te vervallen. Prijzen zijn exclusief BTW, taksen en verzendkosten.

Prijzen

Alle prijzen zijn netto per stuks, exclusief 21 % BTW (drukfouten voorbehouden). Voor sommige artikelen kan de prijs per kleur en per maat onderling verschillen. Indien (transport)kosten verhogen met minimaal 5%, behoudt Eurogifts zich het recht om de prijzen dienovereenkomstig aan te passen (ook met terugwerkende kracht).

Stalen

Samples met een goederenwaarde onder de € 5,- zijn gratis, m.u.v. textiel. Bedragen boven de € 5,- en textielartikelen worden gefactureerd. Stalen kunnen niet retour gestuurd worden.

Betaling

Betaling na bestelling. In uitzonderlijke gevallen vragen we vooruitbetaling. Dit wordt telkens schriftelijk overeengekomen via de orderbevestiging. Een betwisting tussen partijen en namelijk een vordering tot betaling zal behoudens afwijking door ons toegestaan, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid der Rechtbanken van Gent.

Levering

Gratis levering voor alle orders. Voor orders met een bestelwaarde onder de €50, rekenen wij €15 behandelingskosten aan. (Levering : 1 adres in België) Kleine afwijkingen in formaat, kleur, materiaal enz. kunnen voorkomen. Verbeteringen en/of modelwijzigingen zijn ons voorbehouden.

Leveringen vinden standaard plaats op het gelijkvloers. Bij levering op andere verdiepingen kunnen problemen ontstaan.

Leveringstermijn

Vermelde leveringstermijnen gelden slechts als aanduiding en verbinden geenszins de verkoper. De koper kan in geen geval de ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding vorderen bij niet naleving van de leveringstermijn.

Opdruk

De opdruk wordt, wanneer niet speciaal opgegeven, door ons naar best vermogen in kleur, op plaats en formaat aangebracht. Bij bedrukte artikelen is het helaas niet altijd mogelijk exact de juiste aantallen te leveren, 5% meer- of minderlevering is hierbij toegestaan. Wijzigingen moeten schriftelijk gebeuren en worden aanvaard indien ze bevestigd worden door onze diensten. Indien de prijs van het artikel inclusief opdruk is, worden wel de instelkosten aan u doorberekend. De drukprijs voor meerdere producten in een set, geldt slechts bij een gelijkblijvend logo. De bedrukkingen die in onze folder voorkomen, zijn enkel ter illustratie. Indien u een order plaatst, behouden wij ons het recht uw logo in onze catalogus te gebruiken, tenzij door u nadrukkelijk schriftelijk verboden.

Klachten

Klachten moeten binnen de 8 dagen schriftelijk gemeld worden. Telefonische klachten zijn alleen geldig als ze schriftelijk bevestigd worden.

Garantie en retouren

Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd danwel anders gepersonaliseerd naar de specifieke wensen van de opdrachtgever/consument, vallen buiten het herroepingsrecht daar er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van redenen worden geretourneerd aan Eurogifts. Er geldt geen bedenktijd: wanneer het orderproces na akkoord van de opdrachtgever/consument wordt gestart vervalt het herroepingsrecht. 

Voor artikelen die niet persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt de standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen na verzenddatum. 

Wanneer producten kapot, niet-werkend of op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Eurogifts worden gemeld. 

Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Eurogifts genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Eurogifts de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Eurogifts terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Eurogifts tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

Zowel de kosten voor het retour sturen van de onbedrukte artikelen als de oorspronkelijke transportkosten van de bestelling worden niet gecrediteerd. Eurogifts behoudt het recht om 5% van het netto orderbedrag te belasten voor de handelingen die gedaan moeten worden, waarbij een minimumbedrag van € 15,- exclusief BTW geldt.

Het staat de opdrachtgever/consument niet vrij de producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat Eurogifts NV daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Retourzendingen dienen te worden geadresseerd aan Favorite Gifts Print Europe, Strefowa 6, 59-700, Boleslawiec, Poland onder vermelding van uw naam en klantnummer, tenzij anders afgesproken.

Wanneer er sprake is van een terugbetaling van Eurogifts NV aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan door middel van girale betaling.

Bestellingen per fax, email of web

Alle schriftelijke bevestigingen van bestellingen die reeds per fax, email of web doorgestuurd werden, en die niet duidelijk ernaar refereren, zullen als nieuwe bestellingen beschouwd worden.

Consumentenombudsdienst

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een bevoegde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

feedback